Tel: 02 578 86 70
Fax: 02 578 86 71

Osnovni podatki / Alapvető adatok

vizija-1I. VIZIJA IN POSLANSTVO NAŠEGA VRTCA

OMOGOČIMO OTROKOM BITI OTROCI – DANES ZA ZDRAV IN USTVARJALEN JUTRI. Naš vrtec je kraj spoštovanja otrokovih pravic. Z roko v roki s starši in ostalimi patnerji ustvarjamo okolje in razvijamo pristope, ki slehernemu otroku omogočajo optimalen razvoj in uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.

To dosegamo tako, da:

• Razvijamo partnerske odnose s starši.

• Spoštujemo otrokovo kompetentnost.

• Omogočamo identifikacijo otrok v materinem jeziku in jih seznanjamo z jezikom okolja.

• Podpiramo razvoj samozavestnih, radovednih, strpnih, zadovoljnih, okoljsko občutljivih otrok in v procesu izobražujemo za kulturo aktivne strpnosti.• Zagotavljmo varno učno okolje in omogočamo učinkovit proces aktivnega učenja.• Posebno pozornost namenjamo nadarjenim otrokom ter otrokom s posebnimi potrebami in njihovi integraciji.• V kontekstu vseživljenjskega učenja se izobražujemo in vnašamo spremembe, v vzgojno delo kot razmišljujoči praktiki - vzgojitleji, ki nenehno iščejo izboljšave pri svojem delu.

AZ ÓVODÁNK JÖVŐKÉPE ÉS KÜLDETÉSE

TEGYÜK LEHETŐVÉ A GYERMEKEKNEK, HOGY GYERMEKEK LEHESSENEK – MA AZ EGÉSZSÉGES ÉS KREATÍV HOLNAPÉRT! Az óvodánkban tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait. Kéz a kézben a szülőkkel és a többi partnerünkkel olyan környezetet teremtünk és olyan módszereket alkalmazunk, melyek lehetővé teszik a gyermekek optimális fejlődését és az alapjogaik érvényesülését.

Ezt úgy érjük el, hogy:

• Partneri kapcsolatot alakítunk ki a szülőkkel.

• Tiszteletben tartjuk a gyermek kompetenciáit.

• Lehetővé tesszük a gyermekek anyanyelvi öntudatának alakulását és a környezetnyelv megismerését.

• Magabiztos, kíváncsi, toleráns, elégedett, a környezet iránt fogékony gyermekek fejlődését támogatjuk. A tanulási folyamatban az aktív tolerancia kultúráját közvetítjük.

• Biztonságos környezetet teremtünk a tanuláshoz, aktív tanulási folyamatot teszünk lehetővé.

• Külön figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekekre és a sajátos nevelési igényű gyermekekre, valamint az integrációjukra.

• Az élethosszig tartó tanulás jegyében tökéletesítjük tudásunkat, és javító célzatú módosításokat viszünk a nevelési munkába, mindezt gondolkodó gyakorlati óvodapedagógusként.

 

II. KONCEPT DVOJEZIČNEGA VRTCA

 Koncept dvojezičnega vrtca temelji na:

- vzgoji k sožitju,

- ohranjanju kulturne dediščine,

- razvijanju jezikovnih in komunikacijskih zmožnosti v obeh jezikih,

- razvoju otrokove lastne identitete ob spoštovanju drugačnosti.

Omogočamo pogoje za seznanjanje s kulturo in kulturno dediščino obeh narodov. Oblikujemo zavest, da je strpnost in spoštovanje pravic pomemben sestavni del življenja otrok in odraslih v vrtcu. Z vzpostavljanjem demokratične kulture bivanja v vrtcu torej zagotavljamo pluralnost (prepoznavanje in vključevanje individualnih in skupinskih razlik), participacijo (soodločanje in sodelovanje otrok v življenju vrtca) ter spoštovanje otrokovih pravic. Tak dolgoročni program učenja kulture aktivne strpnosti izvajamo tudi s pomočjo socialnih iger kot metodični postopek. V IZVEDBENEM KURIKULUMU ŠE POSEBEJ DAJEMO POUDAREK:

• okoljski vzgoji v vsakdanjem delu in življenju vrtca,

• ohranjanju kulturne dediščine,

• partnerskim odnosom s starši (model vzajemnega sodelovanja) in

• vzgoji za zdravje.

 

A KÉTNYELVŰ ÓVODA ALAPESZMÉJE

 A kétnyelvű Lendvai Óvoda alapeszméje a következőkön alapszik:

- együttélésre nevelésen,

- a kulturális örökség őrzésén,

- a nyelvi és kommunikációs készségfejlesztésen mindkét nyelvre vonatkozóan,

- a gyermek önazonosságának fejlesztésén a másság tiszteltben tartása mellett.

Megteremtjük annak a feltételeit, hogy a gyermekek megismerjék mindkét nemzet kultúráját és kulturális örökségét. Tudatosítjuk bennük, hogy a türelmesség és a jogok tiszteletben tartása mind a gyermekek, mind a felnőttek óvodai életének fontos részét képezik. A demokratikus óvodai életkörülmények megteremtésével biztosítjuk tehát a pluralitást (az egyéni és csoporteltérések felismerését és integrálását), a participációt (a gyermekek részvételét a döntéshozatalban és az óvoda életében) és a gyermekek jogainak tiszteletben tartását. AZ ÓVODA KIVITELEZÉSI KURRIKULUMÁBAN KÜLÖN HANGSÚLYT FEKTETÜNK:

• a környezeti nevelésre az óvoda mindennapi munkájában és letében,

• a kulturális örökség őrzésére,

• partnerkapcsolat építésére a szülőkkel (a kölcsönös együttműködés modellje) és

• az egészségnevelésre.

 

programi-2III. PROGRAMI IN ODDELKI

Vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih:

• prvo starostno obdobje (otroci od 1. do 3. leta)

• drugo starostno obdobje (otroci od 3. do 6. leta)

Otroci so razporejeni v starostno homogene, starostno heterogene ali v kombinirane oddelke, ki jih oblikujemo na začetku šolskega leta v skladu z Odredbo o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Otroke s posebnimi potrebami integriramo v redne oddelke in na osnovi odločbe o razvrščanju organiziramo strokovno pomoč specialnega pedagoga. Vsi programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in se izvajajo od 1. septembra do 31. avgusta. Dnevni in poldnevni program obsegata vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok, medtem ko krajši program ne obsega prehrane. Za posamezen program se starši odločijo ob vpisu otroka, na njihovo pisno željo, pa ga lahko tekom šolskega leta tudi spremenijo. Programe organiziramo v skladu z normativi in standardi, ki jih določa Zakon o vrtcih, če je število prijavljenih otrok v posamezen program v mejah normativa za organiziranje oddelka programa.

 

programi-3PROGRAMOK ÉS CSOPORTOK

A nevelés két korcsoportban folyik:

• első korcsoport (1-től 3 éves gyermekek),

• második korcsoport (3-tól 6 éves gyermekek).

A gyermekeket életkor szerint homogén, heterogén vagy kombinált csoportokba soroljuk, melyeket a tanév kezdetén alakítunk ki, mégpedig Az iskoláskor előtti nevelés normatíváiról és munkaerő-feltételeiről szóló rendelettel összhangban. A speciális nevelési szükségletű gyermekeket a normál csoportokba integráljuk. Igénybe vesszük a gyógypedagógus segítséget. A programokba egyéves kortól iskoláskorig kapcsolódhatnak be a gyermekek. A programokat szeptember 1-jétől augusztus 31-ig kivitelezzük. Az egész napos és félnapos programok tartalmazzák a nevelő-oktató munkát, a gyermekek felügyeletét és étkeztetését, a rövidített program nem tartalmazza az étkezést. A szülők a beíratáskor választják ki az óvodai programot, de írásos kérésükre az év folyamán módosíthatják azt. A programokat Az óvodákról szóló törvényben meghatározott normatívákkal és szabványokkal összhangban szervezzük meg, ha az egyes programokba beíratott gyermekek száma eléri a csoport indításához szükséges normatívát.

 

IV. OBOGATITVENI IN DOPOLNILNI PROGRAM

- OBOGATITVENI PROGRAMI (plesno-ritmična dejavnost, plesna dejavnost z elementi folklore – madžarska, slovenska in romska, likovna dejavnost, lutkovno-gledališka dejavnost, pevski zbor, igranje na Orffove instrumente, privajanje na vodo in ostale športno-gibalne dejavnosti…) • so del Kurikuluma • izvajajo jih strokovne delavke v sodelovanju z zunanjimi sodelavci (koreograf, lončar…) • razen izjemoma (nastopi) se izvajajo v času poslovanja vrtca • izvajamo jih celo šolsko leto • namenjeni so vsem otrokom s posebnimi sposobnostmi na določenem področju • vsak otrok se vključi v dejavnosti v skladu s svojimi interesi in željami (načelo omogočanja izbire in drugačnosti)

- DOPOLNILNI PROGRAMI (igre z nemščino in angleščino, glasbeni vrtec, plesni vrtec) • organizirajo se na željo staršev, ob zadostnem številu prijav • izvajajo jih zunanji izvajalci, izven poslovalnega časa vrtca • namenjeni so otrokom od 4-6 leta • stroške programa krijejo starši

 

GAZDAGÍTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK

- GAZDAGÍTÓ PROGRAMOK (Tánc és ritmikus tevékenység, (szlovén és magyar) néptánc, képzőművészeti műhely, zenei műhely, kézimunka szakkör, mesekör és színjátszó tevékenység, természettudományi kutató tevékenység, sport- és mozgásos tevékenységek, úszótanfolyam, lazító műhelyek…) • a Kurrikulum részét képezik • az óvónők kivitelezik őket külső munkatársak bevonásával (koreográfus, fazekas…) • a kivételektől eltekintve (fellépések) az óvoda nyitvatartási ideje alatt kivitelezik őket • az egész tanévben folynak • a külön képességekkel rendelkező gyermekeknek szólnak • a gyermekek az érdeklődésük és kívánságuk szerint kapcsolódnak be (a választás lehetősége és a másság elve alapján)

- KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK (játékos német és angol nyelvi alapok, zenés óvoda, táncos óvoda) • a szülők kívánságára szervezzük meg őket, elég érdeklődő esetén • külső munkatársak kivitelezik őket, az óvoda nyitvatartási idején kívül • 4-től 6 éves gyermekeknek szólnak • a program költségeit a szülők állják

 

Za popolno delovanje in lažjo uporabniško izkušnjo na tem spletnem mestu uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..

Sprejemam piškotke.