Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Dejavnosti za otroke v okviru izvedbenega kurikula in izven njega

Dodatne dejavnosti

Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost, ki ne sodi v kurikul vrtca ne glede na to, ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula za vrtce. Dodatne dejavnosti so namenjene otrokom, ki so že vključeni v vrtec. Prijave sprejemajo izvajalci in starše seznanijo s programom. Stroške za izvedbo dodatnih dejavnosti v celoti krijejo starši. Vrtec izvajalcem različnih programov omogoči uporabo prostorov, pod pogoji, ki jih določi ustanovitelj. Programi se lahko v praznih večnamenskih prostorih vrtca izvajajo v času, ko ne motijo izvajanja programov vrtca:

  • v DE I Lendava po 16.00 uri,
  • v DE II Lendava po 15.15 uri, 
  • v DE Dolga vas med 15.00 in 16.00 uro, 
  • v E Hotiza med 14.30 in 16.00 uro.

V DE Genterovci in v DE Gaberje izvajanje dejavnosti zaradi prostorskih pogojev ni izvedljivo. 

Vrtec ob vključitvi otroka v dodatno dejavnost zunanjega izvajalca upošteva navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

  • Otroci, katerih starši so se odločili, da obiskujejo dodatno dejavnost, se ne morejo vračati v oddelek, ampak jih starši pridejo iskat po končani dodatni dejavnosti.
  • Če gre otrok ob določenem dnevu na dodatno dejavnost, vrtec po njegovem odhodu iz oddelka ne prevzema več odgovornosti zanj. 
  • Odgovornost prevzamejo starši in izvajalec za čas, ko se izvaja dodatna dejavnost in do odhoda otoka domov. 
  • Starši napišejo izjavo vzgojiteljici oddelka, da dovolijo, da otroka iz oddelka odpelje izvajalec programa.

DE I Lendava

Odbojkarski klub Lendava

ob ponedeljkih med 18:00 in 19:00 uro in med 19:15 in 20:15 uro (vadba za zdravje),
ob sredah med 18.00 in 19.00 uro (vadba za zdravje). 

DE II Lendava 

Športno in turistično društvo Gibko Lendava

ob ponedeljkih med 16:15 in 18:15 uro (Vadba Kobacaji in Mini Kobacaji),
ob sredah med 16.00 in 18.00 uro (Ples in gimnastika). 

Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti so namenjene vsebinski obogatitvi izvedbenega kurikula, hkrati pa omogočajo spodbujanje različnih interesov otrok ter možnost izbire. Te dejavnosti, sodijo v izvedbeni kurikul posameznega vrtca in jih vrtec izvaja občasno, daljši ali krajši čas, odvisno od izvedbenega kurikula vrtca, interesa otrok in želja staršev. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti vrtec v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo vključi tudi zunanje strokovnjake. Dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih dejavnosti v vrtcu (pevskega zbora in drugih glasbenih, plesnih, likovnih, športnih dejavnosti ...), projektov, obiska kmetije... 

Obogatitvene dejavnosti načrtujejo strokovni delavci v svojem letnem delovnem načrtu, ki ga predstavijo staršem na roditeljskem sestanku in od staršev prejmejo tudi soglasje za udeležbo otrok pri teh dejavnostih.


DE I Lendava

Dejavnost Strokovni delavki
Madžarska lutkovna dejavnost Irma Vöröš, Petra Gal
Slovenska dramska obogatitveno dejavnost Tadeja Sobočan, Maja Budin
Plesna dejavnost z elementi slovenske in madžarske folklore Vida Lebar, Blanka Bakan
Pevski zbor Rita Fideršek, Maja Budin
Plesno – gibalne dejavnosti Romana Lebar, Silvija Gal
Plesno – gibalne dejavnosti Romana Lebar, Silvija Gal
Prstne in krožne igre – bibarije
Anita Balajc, Manuela Ftičar
Cici Vesela šola
Rita Fideršek, Romana Lebar

DE II Lendava

Dejavnost Strokovna delavka
Pevski zbor Jožefa Alt
Madžarska folklora Marta Bedeč Rožman

DE Gaberje

Dejavnost Strokovna delavka
Pevski zbor Vanja Novak
Pravljična joga Lidija Šeruga

E Hotiza

Dejavnost Strokovna delavka
Element folklore Sandra Žalik
CICI Vesela šola Sandra Žalik
Likovno ustvarjalna dejavnost Zdenka Horvat
Pevski zbor Sandra Žalik
Pravljice, bibarije in prstne igre za najmlajše Jasmina Ftičar

DE Dolga vas

Dejavnost Strokovna delavka
Pevski zbor Ida Horvat
Plesna skupina Jerneja Pucko
CICI Vesela šola Jerneja Pucko

DE Genterovci

Dejavnost Strokovna delavka
Madžarska in slovenska folklora Klara Novinić
Plesne interesna obogatitvena dejavnost Timea Toth
CICI Vesela šola Klara Novinić

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si