Prehrana - jedilnik

Cene programov in določitev višine plačila staršev

 


Cene programov

Cene programov po uskladitvi ustanovitelja z Vrtcem Lendava - Lendvai Óvoda s sklepom določi Občinski svet Občine Lendava. Od 1. januarja 2020 veljajo cene, določene s Sklepom o sprejemu predloga novih cen programov Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda

Ekonomske cene programov
Oddelek prvega starostnega obdobja Cena programa
Dnevni program 484,23 €
   
Kombinirani oddelek Cena programa
Dnevni program 417,98 €
   
Oddelek drugega starostnega obdobja Cena programa
Dnevni program 393,17 €
   

Vse ekonomske cene programov so pripravljene v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Plačilo staršev

Starši lahko uveljavljajo pravico do znižanega plačila vrtca. Enotno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev oddajo pri krajevno pristojnem centru za socialno delo. Glede na ugotovljen dohodkovni razred se z odločbo določi višina plačila staršev v odstotku (0%, 10%, 20%, 30%, 35%, 43%, 53%, 66% ali 77%) od cene programa. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77%). Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa.

Staršem otrok iz Občine Lendava, za katere del cene programa po veljavnih predpisih krije Občina Lendava, se cene programov dodatno znižajo, in sicer:

  • za programe v oddelkih prvega starostnega obdobja za 5%,
  • za programe v kombiniranih oddelkih za 1% ter
  • za programe v oddelkih drugega starostnega obdobja za 7%. 

V primerih, ko je plačilo staršev (so)financirano iz državnega proračuna, staršem dodatno znižanje plačila ne pripada. 

Pregled plačil po dohodkovnih razredih

Oddelki 1. starostnega obdobja

Delež plačila Dnevni program (brez subvencije) Dnevni program (s subvencijo) Poldnevni program (brez subvencije) Poldnevni program (s subvencijo)
10% 48,42 € 46,00 €    
20% 96,85 € 92,00 €    
30% 145,27 € 138,01 €    
35% 169,48 € 161,01 €    
43% 208,22 € 197,81 €    
53% 256,64 € 243,81 €    
66% 319,59 € 303,61 €    
77% 372,86 € 354,21 €    

Oddelki 2. starostnega obdobja

Delež plačila Dnevni program (brez subvencije) Dnevni program (s subvencijo) Poldnevni program (brez subvencije) Poldnevni program (s subvencijo)
10% 39,32 € 36,56 €    
20% 78,67 € 73,13 €    
30% 117,95 € 109,69 €    
35% 137,61 € 127,98 €    
43% 169,06 € 157,23 €    
53% 208,38 € 193,79 €    
66% 259,49 € 241,33 €    
77% 302,74 € 281,55 €    

Kombinirani oddelki

Delež plačila Dnevni program (brez subvencije) Dnevni program (s subvencijo) Poldnevni program (brez subvencije) Poldnevni program (s subvencijo)
10% 41,80 € 41,38 €    
20% 83,60 € 82,76 €    
30% 125,39 € 124,14 €    
35% 146,29 € 144,83 €    
43% 179,73 € 177,93 €    
53% 221,53 € 219,31 €    
66% 275,87 € 273,11 €    
77% 321,84 € 318,63 €    

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, za drugega otroka plačajo 30% plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka so starši plačila vrtca oproščeni.  

Obračunavanje odsotnosti otrok

Za dneve nenapovedane odsotnosti otroka, se plačilo staršem ne zniža. Za vse ostale dneve odsotnosti se, ne glede na razlog in čas trajanja odsotnosti cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, in sicer za 1,60 EUR. Tako znižana cena je podlaga za določitev mesečnega plačila staršev in plačila razlike, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.

Starši otrok, za katere del cene programa po veljavnih predpisih krije Občina Lendava, lahko med letom izkoristijo dodatne ugodnosti:

  • Počitniško rezervacijo, za katero so plačila v celoti oproščeni, lahko starši uveljavijo julija in avgusta v skupnem obsegu največ 22 dni. Do te ugodnosti so upravičeni, če odsotnost otroka napovejo najkasneje do 24. junija in če odsotnost traja strnjeno vsaj 10 dni.
  • Rezervacijo med letom, za katero se jim plačilo zniža za 50%, lahko starši uveljavijo kadarkoli med šolskim letom (od septembra do junija) v skupnem obsegu največ 24 dni oziroma v ustreznem sorazmernem deležu (2 dni za vsak mesec vključenosti otroka). Odsotnost mora biti najavljena vsaj en dan prej.
  • V primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni, so starši plačila v celoti oproščeni od 11. obračunskega dneva strnjene odsotnosti naprej, vendar najdlje 2 meseca. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom za posamezni mesec oddajo starši na upravo vrtca najkasneje zadnji delovni dan v mesecu.

Če starši otroka izpišejo iz vrtca in ga ponovno vpišejo pred iztekom 2 mesecev, jim vrtec zaračuna stroške začasnega izpisa v višini 75% njim določenega plačila za program, v katerega je bil otrok vključen pred izpisom.

Za otroke, za katere so starši upravičeni do financiranja ali sofinanciranja deleža plačila iz državnega proračuna (drugi in nadaljnji otroci), starši navedenih ugodnosti ne morejo uveljavljati.

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si