Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Vpis otrok  


nasmejani novinecStarši ali zakoniti zastopniki otroka v vrtec vpišejo z oddajo izpolnjene vloge za vpis otroka v vrtec.

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda enkrat letno (praviloma v mesecu marcu) javno objavi razpis o vpisu novincev za naslednje šolsko leto.  V času vpisa vlogo za vpis oddajo starši oziroma zastopniki vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu. Večina otrok se v vrtec vključi s 1. septembrom. Izjema so otroci, ki pogoje za vključitev (dopolnjenih 11 mesecev starosti ter zaključek starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) izpolnijo med šolskim letom. Pogoj za vključitev otroka je tudi, da je cepljen po programu, ki ga določa Zakon o nalezljivih boleznih (51a člen) ali pa je v skladu z 22.č členom omenjenega zakona v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja. Obvezna cepljenja so cepljenje proti ošpicam, rdečkam in mumpsu.

Vsi osebni podatki, ki jih vrtec kot upravljavec osebnih podatkov zbira, obdeluje, uporablja, posreduje ali shranjuje, so zbrani le na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika - OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV STARŠEV IN OTROK V VRTCU LENDAVA - LENDVAI ÓVODA 

Z vsemi vprašanji glede vpisa in vključitve otroka se lahko obrnete na svetovalno delavko, in sicer preko telefona 57 88 675, preko elektronske pošte tina.hozjan@guest.arnes.si ali osebno po predhodnem dogovoru.

Veselimo se srečanja z vami! 

     

O sprejemu otroka vrtec vse vlagatelje vloge za vpis otroka v vrtec obvesti pisno na njihov stalni oziroma začasni naslov. Če je v posamezno enoto vrtca vpisanih več otrok, kot je v tej enoti prostih mest, se pri razporejanju otrok v enote upošteva protokol, ki ga je sprejel Svet zavoda Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda. Če je skupno število vpisanih otrok višje od števila prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča komisija za sprejem otrok, in sicer v skladu z določili Pravilnika o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda.

Starši ali zakoniti zastopniki z vrtcem podpišejo pogodbo, s katero se določijo medsebojne obveznosti in pravice. Če v 15-ih dneh pogodbe ne podpišejo, se šteje, da so vlogo o vpisu umaknili in vrtec s sklepom postopek vpisa ustavi. 

Starše in zakonite zastopnike novosprejetih otrok praviloma v mesecu juniju povabimo na skupni roditeljski sestanek. Udeležbo priporočamo vsem. Če le morete, pridite brez otroka, bosta vsebina in trajanje zanj gotovo nezanimiva in predolga.

V mesecu pred vključitvijo otroka v vrtec:

  1. starši z otrokom pri njegovem izbranem pediatru opravite zdravniški pregled. Pediater potrdilo o zdravstvenem stanju otroka izda na predpisanem obrazcu, na katerem navede cepilni status otroka ter morebitne alergije in diete. Potrdilo morate v vrtcu oddati pred predvidenim datumom vključitve otroka.

  1. starši na pristojni center za socialno delo oddate vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, na kateri označite, da boste uveljavljali subvencijo vrtca. Na osnovi oddane vloge bo center z odločbo določil uvrstitev v plačni razred oziroma vaš delež (%) plačila cene programa vrtca.

  • se starši pripravite na uvajanje otroka v vrtec. Vzgojitelji vas bodo povabili na prvi skupni individualni pogovor. Pomembno je, da si vzamete čas za to srečanje, saj vas bosta vzgojitelja povprašala o pomebnih stvareh o vašem otroku in njegovih navadah in posebnostih, izvedeli pa boste še vse tisto, o čemer morda še niste gotovi v zvezi z vrtcem in skupino. Dogovorili se boste tudi za točni dan vstopa otroka v vrtec ter tudi o tem, kdo, kako in koliko časa bo otroka uvajal v skupino.                                                                               

     

Zakaj je dobro že pred vključitvijo otroka v vrtec nekaj vedeti o uvajalnem obdobju?

Da staršev začasne spremembe v otrokovem doživljanju, vedenju in čustvovanju preveč ne presenetijo ali prestrašijo,

da niso (če so morda imeli drugačna pričakovanja) razočarani nad svojim otrokom,

da se sami ne počutijo krivo ali mislijo, da so slabi starši, ker se njihov otrok tako obnaša,

da ne začnejo prehitro iskati krivca (npr.: »Ta vrtec ni dober! Vzgojitelj je slab! Moj otrok je nesposoben!«),

da na otrokove reakcije ne odreagirajo s povečanimi zahtevami ali celo s kaznijo (S tem samo povečajo otrokovo stisko!),

da otrokove težave (in stisko) prepoznajo in priznajo ter mu dovolijo, da je nekaj časa malo bolj žalosten, morda tudi razočaran nad njimi,

da mu dovolijo, da se sme na svoj način upirati uvedenim spremembam, ker s tem zares aktivno premaguje svojo stisko (tudi tako, da svoja negativna čustva izrazi navzven),

da svojemu otroku lahko pomagajo (s svojim vedenjem, s pozitivnim stališčem do vrtca in do strokovnih delavcev),

da lažje spodbujajo svojega otroka k večji samostojnosti, k ločevanju od njih, k vključevanju v oddelek,

da si najdejo čas za otroka ter ga kvalitetno preživijo z njim, ker v tem času marsikateri otrok potrebuje več starševske strpnosti in tolerantnosti kot sicer,

da so pri uvajanju otroka vztrajni in dosledni pri tem, da pripeljejo otroka v vrtec redno vsak dan, tudi, če opazijo, da je začel s svojim vedenjem in čustvenim odzivanjem kazati, da mu ta sprememba ni všeč.  

 

Nasvete o tem, kako lahko svojemu otroku olajšate vstop v vrtec, najdete v rubriki svetovalne službe - uvajanje v vrtec

V času javnega vpisa (v mesecu marcu) morajo vlogo za vpis oddati starši vseh otrok, ki naj bi se v vrtec vključili v naslednjem šolskem letu.

Nadaljuj z branjem

Na področju prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Uporabljamo tudi ekološka živila.

Nadaljuj z branjem

Svetovalno delo z otroki je v zgodnjem otroštvu usmerjeno v pomoč pri iskanju odgovorov na njihova vprašanja o življenju in svetu, ki jih obdaja.

Nadaljuj z branjem

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si