Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Katalog informacij javnega značaja Vrtec Lendava

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa:     

Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
Župančičeva ulica 5 – Župančič utca 5.
9220 Lendava – Lendva
Telefon: 02 57 88 670
Faks: 02 57 88 671
Elektronski naslov: vrtec.lendava@guest.arnes.si

V. d. ravnatelja:
Petra Gal, dipl. vzgojiteljica
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si

Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si

Tajništvo:
Klaudija Zadravec, poslovna sekretarka
T: 02 57 88 670
vrtec.lendava@guest.arnes.si

Računovodstvo:
Andrea Tot, računovodkinja
T: 02 57 88 672
andrea.tot@guest.arnes.si

Svetovalna služba:  
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si

Prehranska služba in zdravstveno higienski režim:
Sonja Šamu Győfi, prof. biologije in kemije
T: 02 292 88 91
zhr.vrtec.lendava@guest.arnes.si

 


Odgovorna uradna oseba: Petra Gal

Datum prve objave kataloga: 14. 3. 2007
Datum zadnje spremembe kataloga: 1. 5. 2023

Podatki o dostopnosti kataloga:      

  • elektronska oblika:na spletni strani zavoda www.vrtec-lendava.si
  • fizična oblika: na sedežu Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Organigram: organigram

Kratek opis delovnega področja organa:      

Glavna dejavnost zavoda, predšolska vzgoja, šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Ena izmed temeljnih nalog predšolske vzgoje je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, in je kraj spoštovanja otrokovih pravic. 

Vrtec izvaja javno veljavni program predšolske vzgoje v skladu s Kurikulumom za vrtce, Dodatkom h Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih in Dodatkom h Kurikulu za vrtce za delo z otroki Romov. V oddelke so integrirani tudi otroci s posebnimi potrebami, ki jim na osnovi odločbe o usmeritvi in v skladu z Navodili h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami zagotavljamo prilagoditve in dodatno strokovno pomoč. 

Seznam enot vrtca:       

DE I Lendava - 1. sz. Lendvai KT
Naslov: Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava - Lendva
Telefon: 02 578 86 74, 02 578 86 73
Elektronski naslov: jasmina.fticar@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Jasmina Ftičar

DE II Lendava – 2. sz. Lendvai KT
Naslov: Tomšičeva ulica 6/a, 9220 Lendava – Lendva
Telefon:02 575 16 25, 02 62 12 841
Elektronski naslov: jasmina.hebar1@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Jasmina Hebar

DE Gaberje – Gyertyánosi KT
Naslov: Gaberje, Glavna ulica 29, 9220 Lendava – Lendva
Telefon: 02 577 12 98
Elektronski naslov: sabina.horvat@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Sabina Horvat

DE Dolga vas – Hosszúfalusi KT
Naslov: Dolga vas, Vaška ulica 1, 9220 Lendava – Lendva
Telefon: 02 576 17 73
Elektronski naslov: sabina.horvat@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Sabina Horvat

DE Genterovci – Göntérházi KT
Naslov: Genterovci, Šolska ulica 2, 9220 Lendava – Lendva
Telefon: 02 579 10 50
Elektronski naslov: sabina.horvat@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Sabina Horvat

E Hotiza
Naslov: Hotiza, Strnčka ulica 2, 9220 Lendava
Telefon: 02 576 10 95
Elektronski naslov: sabina.horvat@guest.arnes.si
Vodja notranje organizacijske enote: Sabina Horvat

b) Kontaktni podatki uradne osebe 

Ime in priimek: Petra Gal
Delovno mesto: v. d. ravnatelja
Naziv: dipl. vzgojiteljica
Poštni naslov: Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava
Elektronski naslov: petra.gal@guest.arnes.si
Službena telefonska številka: 02 57 88 677 

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 

Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja: povezava
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje: povezava
Odlok o ustanovitvi zavoda: povezava

Interni akti, ki so pomembni za poslovanje zavoda:

-        Kodeks ravnanja javnih uslužbencev
-        Akt o sistemizaciji delovnih mest z opisom del in nalog
-        Pravilnik o kriterijih ter načinu vpisa in sprejema otrok v javni dvojezični zavod Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda
-        Register tveganj
-        Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov
-        Pravilnik o računovodstvu zavoda
-        Pravilnik o gibanju prejetih in izdanih knjigovodskih listin zavoda
-        Pravilnik o opredelitvi pridobitne in tržne dejavnosti zavoda, nepridobitne dejavnosti zavoda ter sodilih v Vrtcu Lendava – Lendvai Óvoda
-        Izjava o varnosti z oceno tveganja
-        Načrt integritete zavoda
-        … 

d) Seznam predlogov predpisov 

seznam predlogov predpisov

e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Letni delovni načrt zavoda (LDN)
Poročilo o realizaciji LDN
Finančni načrt zavoda
Razvojni načrt zavoda
Letno poročilo (poslovno in finančno) 

f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov 

Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih
Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda
Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc 

g) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja 

Seznam vpisanih in vključenih otrok – ni prosto dostopna
Evidenca plačil staršev – ni prosto dostopna
Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč – ni prosto dostopna
Evidenca zaposlenih – ni prosto dostopna
Evidenca upokojencev – ni prosto dostopna
Evidenca o plačah zaposlenih – ni prosto dostopna
Evidenca zdravniških pregledov, varstva pri delu – ni prosto dostopna
Evidenca o oddaji naročil male vrednosti – ni prosto dostopna 

h) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov 

Zbirka podatkov o kadrovski evidenci
Zbirka podatkov o plačah zaposlenih
Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcih
Zbirka podatkov o evidenci socialnega položaja družin v vrtec vključenih otrok
Zbirka podatkov o evidenci plačil staršev
Zbirka podatkov o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna 

i) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov 

-  Cenik storitev za posamezno šolsko leto 


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  

a) Opis dostopa do posameznih sklopov informacij 

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljnjem besedilu: prosilci).
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo, ali njen elektronski zapis.
Organ lahko prosilcu izjemoma zavrne dostop do zahtevane informacije, če prosilec z eno ali več funkcionalno povezanimi zahtevami očitno zlorabi pravico dostopa do informacij javnega značaja po tem zakonu oziroma je očitno, da so zahteva ali zahteve šikanoznega značaja. 

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:
-        Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
-        Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Večina informacij je dostopna prek spleta na http://www.vrtec-lendava.si

b) Fizični dostop 

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda, Župančičeva ulica 5, 9220 Lendava v času uradnih ur. 

c) Uradne ure 

ponedeljek – petek, 8.30 – 12.00 in 13.00 – 14.00 


4. STROŠKOVNIK 

Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovi uporabi informacij javnega značaja


5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK ALI DRUGE POGOJE ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Zavod nima stroškovnika. 


6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

  • informacije o vpisu otroka ter možnosti za sprejem v vrtec,
  • informacije o ekonomski ceni programa v vrtcu,
  • informacije o možnosti zaposlovanja,
  • informacije o možnosti opravljanja pedagoške prakse dijakov oz. študentov.


Datum: 3. 5. 2023

v. d. ravnatelja
Petra Gal, dipl. vzgojiteljica

 

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si