Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Programi in oddelki  

Programi

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda izvaja javno veljavni program Kurikulum za vrtce. V dvojezičnih enotah vrtec izvaja tudi Dodatek h kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih. 

V oddelkih na narodnostno mešanem območju izvajamo vse programe dvojezično, in sicer v slovenskem in madžarskem jeziku.

V času hkratne prisotnosti dveh vzgojiteljev v oddelku vzgojno-izobraževalni proces izvajamo po načelu ena oseba - en jezik. Tako otrokom omogočamo največjo možno mero izpostavljenosti in vnosu obeh jezikov. Otroci se z jezikom okolja seznanjajo in ga usvajajo po modelu jezikovne kopeli. Otroci »vsrkavajo« zvoke, besede in intonacijo jezika. Uporabljati ga začnejo skozi pesmi, igro, fraze... Postopoma na lastno željo oblikujejo spontane sklope besed. Učinkovit razvoj sporazumevalnih zmožnosti otroka v jeziku okolja pa je v veliki meri odvisen tudi od zagotavljanja ustrezne jezikovne izpostavljenosti otroka izven vzgojno-izobraževalnega zavoda. 

V predšolskem obdobju se otrok kateregakoli jezika uči brez posebnega napora: skozi igro, zabavo, druženje, raziskovanje, gibanje in druge vsakodnevne dejavnosti.

Prednosti in učinki dvojezičnosti so vidni vse življenje, saj dvojezičnost spreminja možgansko učinkovitost (kemijo):
izboljšuje možnosti osredinjanja in logičnega sklepanja,  
prispeva k hitrjšemu preklapljanju med nalogami, 
povečuje možgansko fleksibilnost in ustvrajalnost ter spodbuja splošni razum in zmožnost oblikovanja konceptov.

Trajanje programov

Glede na čas, ki ga otroci preživijo v vrtcu ločimo:

  • dnevne programe (trajajo od 6 do 9 ur) in
  • poldnevne programe (trajajo od 4 do 6 ur).

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od dopolnjene starosti enajstih mesecev do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Zaradi manjšega števila otrok in njihove razpršenosti po enotah se poldnevni programi izvajajo v okviru oddelkov z dnevnim programom.

Starši lahko program med šolskim letom spremenijo s prošnjo za spremembo programa, ki jo oddajo na upravo vrtca najkasneje zadnji delovni dan v mesecu.

Starostna obdobja in oddelki

V vrtcu glede na starost otrok oblikujemo oddelke prvega in drugega starostnega obdobja - starostno homogene (starostni razpon je do enega leta), heterogene (otroci do 3 let ali otroci od 3. do 6. leta, med katerimi so razlike v starosti več kot eno leto) ter kombinirane oddelke (otroci obeh starostnih obdobij, najpogosteje stari od 2. do 4. leta, pa tudi od 1. do 6. leta).

Oddelki se vsako šolsko leto oblikujejo v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico.

Programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

V vrtcu spoštujemo različnost, zato posebno skrb in pozornost namenjamo otrokom s posebnimi potrebami, ki so integrirani v oddelke dnevnega varstva, kjer se za primerno izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa uporabljajo Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami, ki predstavljajo prilogo Kurikula za vrtce. Le-ta sledijo temeljnemu cilju, ki narekuje usmeritev h kakovosti življenja predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

 

Vsi programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in se izvajajo od 1. septembra do 31. avgusta.

 

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si