Zdravje

Prehrana in jedilnik / Étkezés
Dietna prehrana

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Program "Učim se biti učitelj"_2021-2022

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda je bil na podlagi vloge izbran na Javnem razpisu za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj. Razpisovalec je Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-01-2022
Koordinator projekta:
Partnerji projekta:
Šola za ravnatelje
Nazaj na projekte

                                  

Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda je bil na podlagi vloge izbran na Javnem razpisu za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj. Razpisovalec je Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Oprecija se izvaja v okviru Opretivnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 "Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost", prednostne naložbe: 10.1. "Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc"; specifičnega cilja: 10.1.3. "Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema".

V okviru projekta je v vrtcu zaposlen učitelj začetnik na projektnem delovnem mestu, in sicer za obdobje od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022. 

Vzgojitelj začetnik se bo vpeljeval in aktivno vključeval v vse dejavnosti. Razvijal si bi tudi poklicno kulturo ter sposobnost opazovanja samega sebe. Oblikoval si bo ustvarjalen odnos do vzgojno-izobraževalnega dela. 

Aktivnosti javnega razpisa bodo namenjene zagotavljanju ustreznega učnega okolja kot izhodišča za ustvarjanje optimalno odzivnega in interaktivnega sodelovanja med vsemi deležniki ter krepitvi potrbnih kompetenc vzgojitelja začetnika, ki ima manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu, glede na smer in stopnjo izobrazbe, kot jo predpisuje ZOFVI in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. Vzgojitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so potrebene za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja ob podpori tima za uvajanje.

V okviru projekta bo vzgojitelj začetnik zaposlen na projektnem delovnem mestu za obdobje šetih mesecev za polni delovni čas, in sicer v času od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.

Aktivnosti:

Vzgojitelj začetnik se bo postopno vključeval v izvajanje različnih dejavnosti v oddelku, ki jih bo načrtoval in izvajal skupaj z izkušenim vzgojiteljem.

Postopoma bo samostojno načrtoval in izvajal del dejavnosti v oddelku.

V oddelku bo izvajal kolegialne hospitacije s skupno evalvacijo dejavnosti.

Vključen bo v strokovno skupino za delo z otrokom s po.sebnimi potrebami.

Seznanil se bo z internim pripomočkom za spremljanje napredka otrok in ga uporabil pri spremljanju nekaterih otrok v oddelku.

Sodeloval bo pri izdelavi listovnikov nekaterih otrok v oddelku.

Sodeloval bo pri izvajanju formalnih oblik srečanj s starši (pogovorne ure, roditeljski sestanki).

Sodeloval bo pri načrtovanju in izvajanju neformalnih oblik srečanj s starši.

 

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
V. d. ravnatelja: 
Petra Gal, dipl.  vzg. predšolskih otrok
T: 02 57 88 677
petra.gal@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
sabina.horvat@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 675
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si