Prehrana - jedilnik

Projekti Vrtca Lendava - Lendvai Óvoda Skupni projekti se izvajajo v vseh enotah vrtca, v ostale projekte so vključene posamezne enote vrtca.

Učim se biti učitelj

Z javnim razpisom se spodbuja zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja in usposabljanja strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerega se bo vzgojitelj začetnik ob podpori tima za uvajanje preko zaposlitve z načrtovanim, organiziranim in strokovno vodenim praktičnim usposabljanjem uvajal v samostojno vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
Opis projekta:
Projekt vrtca Lendava:
Začetek projekta:
1-10-2019
Koordinator projekta:
Tina Hozjan
Partnerji projekta:
Šola za ravnatelje
Nazaj na projekte

Javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa Učim se biti učitelj (v nadaljevanju: javni razpis) kot sestavni del neposredne potrditve operacije sofinancirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo).

Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: 10.1. »Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc«; specifičnega cilja: 10.1.3. »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Z javnim razpisom se spodbuja krepitev kompetenc vzgojitelja začetnika za obdobje šestih mesecev na projektnem delovnem mestu vzgojitelj začetnik brez naziva, ki išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe oziroma nima ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, ki so zahtevane za pristop k strokovnemu izpitu. Vzgojitelj začetnik bo svoje naloge izvajal ob podpori tima za uvajanje, sestavljenega iz ravnatelja, izkušenega vzgojitelja in vzgojitelja začetnika.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za vzgojitelja začetnika ter krepitev kompetenc vzgojitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oz. zaposlitev.  

Aktivnosti javnega razpisa bodo namenjene zagotavljanju ustreznega učnega okolja kot izhodišča za ustvarjanje optimalno odzivnega in interaktivnega sodelovanja med vsemi deležniki ter krepitvi potrebnih kompetenc vzgojitelja začetnika, ki ima manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu, glede na smer in stopnjo izobrazbe, kot jo predpisuje ZOFVI in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi. Vzgojitelj začetnik bo pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so potrebne za pridobitev poklicne kvalifikacije in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja ob podpori tima za uvajanje.

V okviru projekta bo vzgojitelj začetnik zaposlen na projektnem delovnem mestu za obdobje šestih mesecev za polni delovni čas, in sicer v času od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020.

 

Vzgojitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z otroki, učenci in dijaki, in obsega najmanj dve uri tedensko, vendar tako, da skupni obseg teh nalog ne presega polovice učne oziroma delovne obveznosti. Vzgojitelj začetnik ob podpori tima za uvajanje krepi kompetence na treh ključnih področjih, t.j. profesionalnem, socialnem in osebnem področju.

 

 

 

Hitri dostopi

Za starše
Prehrana
Zdravje
Svetovanje
Koledar dogodkov
Aktualno
Fotogalerija
DE I Lendava
DE II Lendava
DE Gaberje
DE Genterovci
DE Dolga vsa
E Hotiza
DE Petišovci
Ravnateljica: 
Tina Hozjan, univ. dipl. psihologinja
T: 02 57 88 677
tina.hozjan@guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice:
Beti Karakatič, dipl. vzg. predš. otrok
T: 02 57 88 676
beti.karakatic@guest.arnes.si
Svetovalna delavka:
Sabina Horvat, prof. pedagogike in sociologije
T: 02 57 88 676
svetovalna.vrtec.lendava@guest.arnes.si